VEDTEKTER FOR MØLNÅ BARNEHAGE GJELDENDE F.O.M 01.03.18

 1. Kathrine Keiserås Haugen er eier av barnehagen, og står ansvarlig for driften.
 2. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og øvrige forskrifter og retningslinjer.
 3. Formålsbestemmelse jfr. Lov om barnehager §1.
 4. Foreldreråd/Samarbeidsutvalg.

  For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget er satt sammen av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Jfr. Lov om barnehager §4. Det består av 2 representanter av foreldregruppen og 2 ansatte.

  Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Jfr. Lov om barnehager §4.
 5. Opptak av barn foretas av Levanger kommune på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer.
 6. Ved opptak av barn følges kommunens opptakskriterier.
 7. Barn tas opp i barnehagen fram til skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig.
 8. Plassen i barnehagen må sies opp skriftlig med en måneds varsel og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.
 9. Barnehagen drives som heldagsbarnehage med åpningstid kl. 07.00 – 16.30. Julaften-romjul nyttårsaften er barnehagen stengt. I påskeuka må det være minst 3 familier som melder behov for at barnehagen skal holde åpent. Frist for å melde behov blir satt til 3 uker før påske. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Fem dager i året er avsatt til planleggings- og kursdager for personalet. Da holdes barnehagen stengt.
 10. Barnehagen holder stengt de 3 siste ukene i juli. Barna må ta ut 4 uker sammenhengende ferie, og kan velge å ta ut den 4. uka enten i forkant eller i etterkant av de 3 ukene.
 11. Barnehagen skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om systematisk helse- og miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter og barnehagens eget internkontrollsystem.

Vedtekter sist revidert 29.01.18