VEDTEKTER FOR MØLNÅ BARNEHAGE GJELDENDE F.O.M 26.10.10

1. Kathrine Keiserås Haugen er eier av barnehagen, og står ansvarlig for driften.

2. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og øvrige forskrifter og retningslinjer.

3. Opptak av barn foretas av Levanger Kommune på bakgrunn av innstilling fra barnehagens styrer.

4. Ved opptak av barn følges kommunens opptakskriterier.

5. Barn tas opp i barnehagen fram til skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig.

6. Plassen i barnehagen må sies opp skriftlig med en måneds varsel og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

7. Barnehagen drives som heldagsbarnehage med åpningstid etter behov fra kl. 06.30 til 16.30. Lørdager er barnehagen stengt. Jul, nyttårsaften og onsdager før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Fem dager i året er avsatt til planleggings- og kursdager for personalet. Da holdes barnehagen stengt.

8. Barnehagen holder stengt de 3 siste ukene i juli. Barna må ta ut 4 uker sammenhengende ferie, og kan velge å ta ut den 4. uka enten i forkant eller i etterkant av de 3 ukene barnehagen er stengt.

9. Barnehagen skal drives i tråd med med bestemmelsene i henhold til Forskrift om systematisk helse- og miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter og barnehagens eget internkontrollsystem.


Vedtekter endret og godkjent av samarbeidsutvalget 26.10.10.
Kathrine Keiserås Haugen sign